За нас

[social-sharing-buttons]

ЕлБонус е лицензиран търговец на ток с основната дейност търговия с активна електроенергия, като извършва сделки с ел. ток на територията на България, което включва износ, внос и транзит.

Дружеството доставя електроенергия  до крайни клиенти в България, които биват участници на свободния пазар, като с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти, изкупува електрическа енергия от локални производители на конвенционална и възобновяема енергия или пък внася енергия от съседна пазарна зона.

Като лицензиран от КЕВР координатор на стандартна балансираща група, ЕлБонус поема отговорност за балансиране и смекчаване на икономическите загуби от небалансите (познати и като дебаланси) на своите членове на балансиращата група.

Вижте нашата презентация

Вижте нашата презентация

Доставка на електрическа енергия.

ЕлБонус доставя нетна активна електро енергия на всеки стопански потребител, отговарящ на изисквания за участие на свободния пазар, като:

 • Предлага сключване на комбиниран договор, с който клиентът получава една обща фактура за закупената нетна активна електрическа енергия и всички разходи за мрежови услуги.
 • В зависимост от нуждите на всеки отделен клиент, предлага индивидуално договорени условия за доставка ( период, цена, начин на плащане )

Прогнозиране и балансиране

Бивайки координатор на стандартна балансираща група, ЕлБонус цели постигане на най-добрите възможни резултати при нетирането на почасовите небаланси при всичките членове на групата, за да може да смекчи икономическия ефект, породен от небаланси, върху клиентите си.

В този смисъл, дружеството предлага на своите клиенти следните опции:

 • ЕлБонус ще прехвърли потенциалния финансов риск от генерирани небаланси на клиентите си, изцяло на собствени разходи, като това няма да доведе до допълнителни сметки за клиента.
 • Клиентите ще продължават да плащат дължимата сума, според отчетеното количество нетна активна ел. енергия от поставените уреди за търговско мерене.
 • ЕлБонус дава гаранции, че начисленият небаланс ще е на база разработените Общи принципи за разпределението на небаланси в Стандартната Балансиращата група на дружеството, които от своя страна да гарантират равнопоставеността и пропорционалността според индивидуалните почасови небаланси на даден клиент, в случай че даденият клиент е „пряк“ член на тази балансираща група, запазвайки своето право да получава електрическа енергия от един или повече други търговци / производители.

Регистрация на свободния пазар на електрическа нергия

ЕлБонус извършва услугите по консултация и регистрация на свободния пазар на електрическа енергия напълно безплатно за своите клиенти, като:

 • Клиентът упълномощава с нотариално заверено пълномощно, представител на дружеството, да извърши цялостно регистрацията по излизането на свободния пазар; или
 • Клиентът получава попълнени необходимите документи и заявления за регистрация, които той сам входира в клиентски център на ЕРП-то, към което е присъединенн.

Анализ на потреблението

При желание от страна на клиента, ЕлБонус прави пълен анализ на индивидуалния почасов профил, с придружаваща го оценка на ползата от участието на свободния пазар.

За това, клиента трябва да предостави:

 • Данни за консумацията за период от шест/ дванадесет последователни месеца /фактури или почасов товаров профил/;
 • Данни за основните енергийни консуматори и модел им на работа (дневен график, сезонност..).

За производители на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ)

ЕлБонус цели да предложи следните няколко услуги на производителите на ел. енергия от възобновяеми източници:

 • Да поеме отговорност за балансирането на дадените енергийни обекти чрез разпределянето на небалансите, като уважи и спази изработените и съответно приети от КЕВР общи правила и принципи за разпределянето на небалансите в цялата балансираща група на ЕлБонус.
 • Да изкупи частично или цялостно количеството ел. енергия на производителя, след индивидуално договорени условия.
 • Да изкупи частично или цялостно количеството ел. енергия, която е извън нетното специфично производство, за енергийни обекти с преференциални цени на електроенергията.