Същност

[social-sharing-buttons]

Търговците на ел. енергия на свободен пазар са дружества с лицензия за дейност „търговия с електрическа енергия“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Щом са получили лицензията, значи са покрили редица изисквания. Също така, като вече лицензирани дружества, те подлежат на проверки и контрол от страна на КЕВР.

Договор за доставка на ел. енергия можете да подпишете само с лицензиран търговец!

Тези търговци сключват договори за изкупуване на енергия директно от производителите и/или получават такава от други търговци и внос.

Сключвайки договор с крайни клиенти, лицензираните търговци гарантират доставката в срок и количество, необходими на клиента, както и гарантират непроменяне на цената за срока на договора.

Търговецът извършва за своя сметка всички съпътстващи дейности за доставката на ел. енергия – прогнозиране, балансиране и комуникация с ЕСО.

Издава се фактура за потребеното количество нетна активна ел. енергия и се следи за правилното изпълнение на сключените договори.