Общи условия

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

(продажба на електрическа енергия и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“)

Настоящите Общи условия на договорите за предоставяне на комбинирани услуги /„Общи условия“/ се издават на основание чл.20, във връзка с чл.11, т.10 от Правилата за търговия с електрическа енергия /“ПТЕЕ“/.

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ЕЛ БОНУС” ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 131381543, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район “Надежда”, ул. “Елов дол“ №1, притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия №Л-484-1516.03.2017г., с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, и вписано като Координатор на стандартна балансираща група в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съгласно ПТЕЕ със статус „активен” /наричано по-долу накратко „Дружеството“ или „Търговецът“) и Крайните клиенти, които желаят да им бъдат предоставяни комбинирани услуги, съгласно настоящите общи условия и които желаят да станат членове на стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД (наричани по-долу накратко „Краен клиент“)

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

Чл.1. (1) Търговецът се задължава да продаде и достави, а Крайният клиент се задължава да закупи и получи активна нетна електрическа енергия, в количествата и в съответствие с условията, определени в индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги и настоящите Общи условия. Количествата, които Крайният клиент закупува от Търговеца, представляват цялото количество активна нетна електрическа енергия, необходимо за задоволяване консумацията на обекта/ите му, описан/и в индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги.

(2) Търговецът предоставя на Крайният клиент услугата по регистрация на пазара на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия, съгласно условията на приложимото законодателство.

(3) При условията на индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги и настоящите Общи условия, Търговецът предоставя на Крайния клиент услуга по заплащане от негово име и за негова сметка на всички използвани услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ („мрежови услуги“) и „отговорност за балансиране“, вкл. и дължими суми за цена „задължения към обществото“.

(4) При условията на индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги и настоящите Общи условия, Търговецът предоставя на Крайния клиент услуга по поемане на отговорността за балансиране на обекта/ите му, описан/и в индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги.

(5) При условията на индивидуалния Договор за предоставяне на комбинирани услуги и настоящите Общи условия, Търговецът предоставя на Крайния клиент услуга по прогнозиране потреблението и изготвяне и подаване на графици за доставка на електрическа енергия до обекта/ите на Крайния клиент, описан/и в индивидуалния договор за предоставяне на комбинирани услуги.

 

Раздел II

Влизане в сила. Срок

 

Чл.2 (1) Договорът за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия влиза в сила, считано от датата на подписването му по отношение на услуги по чл.1, ал.2 от настоящите Общи условия и считано от 00.00 часа на 1-во число на месеца, следващ месеца в който са изпълнени законоустановените изисквания за регистрация на Крайния клиент на пазара на електроенергия и след регистрацията му като член на балансиращата група, на която координатор е Търговецът по отношение на доставките по чл.1, ал.1 и услугите по чл.1, ал.3, 4 и 5 от настоящите Общи условия.

(2) Срокът на действие на Договорът за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия се определя от Страните при подписването му, но не може да бъде по-малък от 1 година (минимален срок).

(3) В случай, че до 10-то число на последния месец от действието на договора, определен в индивидуалния Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия, Крайният клиент не е поискал от Търговеца издаване на удостоверение за липса на задължения или не е подал искане до съответния оператор на електроразпределителната или електропреносната мрежа, към която е присъединен обекта/ите му, за смяна на координатор на балансираща група, доставките на електрическа енергия и предоставянето на услугите по чл.1, ал.3, ал.4 и ал.5 продължават за още 12 (дванадесет) месеца при същите условия. Това правило се прилага при изтичането на всеки следващ едногодишен период.

 

Раздел III

Права и задължения на Търговеца

 

Чл. 3. (1) Търговецът се задължава да продаде и достави на Крайния клиент уговореното в индивидуалния договор количество електрическа енергия, което е необходимо за задоволяване на цялото потребление на обекта/ите му, като спазването на утвърдените от КЕВР показатели за качество на електрическата енергия, транспортирана по съответните мрежи, се осигурява от съответните мрежови оператори.

(2) Правото на собственост върху доставената електрическа енергия се прехвърля от Търговеца на Крайния клиент в точката на присъединяване на обекта/ите на Крайния клиент към съответната мрежа (място на доставка), посочена в индивидуалния договор. Преносът на електрическата енергия до точката на присъединяване на обекта/ите на Крайния клиент към мрежата се осъществява и е задължение на съответния оператор или собственик на преносната или разпределителната мрежа.

(3) Търговецът се задължава да регистрира Крайния клиент като участник на пазара на електрическа енергия и да смени доставчика му на електрическа енергия, за което не получава отделно възнаграждение.

(4) Търговецът се задължава да фактурира на Крайния клиент до 10 (десето) число на всеки месец за предходния количеството електрическа енергия, консумирана от Крайния клиент за периода от 1-во до последно число на съответния месец на база данните, подадени към Търговеца в качеството му на Координатор на балансираща група от собствениците на средствата за търговско измерване, която включва и стойността на дължимите от Крайния клиент суми за мрежови услуги, „задължения към обществото“, акциз, ДДС и др., които се начисляват върху количествата консумирана от Крайния клиент електрическа енергия в размера им, определен съгласно действащите нормативни актове.

(5) Търговецът се задължава да събере от Крайния клиент цената на всички използвани от него мрежови услуги, дължими към съответния мрежови оператор, към който е присъединен обекта/ите на Крайния клиент.

(6) За продадените и доставени количества електрическа енергия до обекта/ите на Крайния клиент, Търговецът има право на възнаграждение, ведно с дължимите от Крайния клиент суми за мрежови услуги, „задължения към обществото“, акциз, ДДС и др., в размер, определен съгласно действащите нормативни актове. Получените суми за покриване на мрежови услуги и „задължения към обществото“ се заплащат от Търговеца на съответния оператор на електроразпределителната и електропреносната мрежи. Цената за предоставяне на услугата по поемане на отговорността за балансиране на обекта/ите на Крайния клиент е включена в цената за покупката на електрическа енергия.

(7) Търговецът има право да спира продажбата на електрическа енергия на Крайния клиент при настъпване на условията за това, съгласно тези Общи условия и действащото законодателство.
 

Раздел IV

Права и задължения на Крайния клиент

 

Чл. 4. (1) За времето на действие на индивидуалния Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия Крайния клиент се задължава да закупува и приема от Търговеца цялото количество активна нетна електрическа енергия, необходимо за задоволяване на нуждите на обекта/ите му.

(2) За доставените количества активна електрическа енергия, Крайния клиент се задължава да заплати на Търговеца възнаграждение, съгласно условията на този договор и според отчетените количества електрическа енергия от търговските електромери.

(3) Крайния клиент се задължава да заплаща в сроковете и при условията на Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия, фактурираното от Търговеца количество електрическа енергия, ведно с дължимите суми за мрежови услуги, „задължения към обществото“, акциз, ДДС и др., в размер, определен съгласно действащите нормативни актове.

(4) При сключването на индивидуален договор за комбинирани услуги, Крайният клиент се задължава да предостави на Търговеца необходимата информация позволяваща изготвянето на прогноза за потреблението му и евентуалните отклонения и изменения в потреблението, които предизвикват отговорност за балансиране от страна на Търговеца.

(5) Крайният клиент се задължава да уведомява Търговеца за всякакви обстоятелства, породени от промяна в дейността му, планови ремонти или други причини, които водят до отклонения в потреблението му с повече от 25% за всеки календарен месец на доставка, освен ако се снабдява съгласно стандартизиран товаров профил. С оглед на задълженията на Търговеца за балансиране на небалансите в потреблението на Крайния клиент, последният се задължава да предоставя на Търговеца информация за очакваните отклонения и изменения в потреблението си на електрическа енергия, аварийни ситуации и други събития, които биха се отразили върху графиците за потребление. В тези случаи Крайният клиент информира Търговеца до 10:00 часа на деня, предхождащ деня на доставката, за да може последният да отрази съответните изменения в прогнозните графици за следващия 24 часов период на снабдяване. В случай на неизпълнение на това задължение Крайният клиент дължи на Търговеца разходите, които е причинил на Търговеца от липсата на уведомлението. Тези разходи се включват от Търговеца във фактурата за месеца, в който разходите са причинени и се заплащат от Крайният клиент в срока за плащане на фактурата.

(6) Крайният клиент се задължава да информира писмено Търговеца с 30-дневно писмено предизвестие за планирани ремонтни дейности, планирани прекъсвания, и други обстоятелства от всякакъв характер относно работата на мощностите, инсталирани в обекта/ите му, които биха могли да се отразят на общото му месечно потребление, вкл. относно плануваната или очакваната продължителност, както и прогнозно потребление на обекта/ите за времетраенето на тези събития.

(7) Крайният клиент се задължава да оказва необходимото съдействие на Търговеца за извършване на регистрацията на пазара на електрическа енергия, вкл. да представи нотариално заверено пълномощно за целите на регистрацията, като всички такси, депозити и други такива разходи, изисквани от съответния оператор на мрежата са за сметка на Крайния клиент.

 

Раздел V

Цена за продажба на електрическата енергия. Фактуриране

 

Чл.5 (1) Крайният клиент заплаща на Търговеца количеството закупена и доставена електрическа енергия по цена, определена в индивидуалния за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия. Към цената, посочена във фактурата, се включват и разходите за небаланса на Крайния клиент, така и стойността на дължимите от Крайния клиент суми за мрежови услуги, „задължения към обществото“, акциз, ДДС и др.

(2)  Търговецът издава фактура на Крайния клиент до 10 (десето) число на всеки месец за количеството електрическа енергия, консумирана за предходния месец от Крайния клиент. Заплащането на цената се извършва в срок не по-късно от 14-то число на всеки месец, следващ предходния месец на потребена ел. енергия.

(3) Търговецът, въз основа на представени от собственикът на средствата за търговско измерване на обекта/ите на Крайния клиент констативни протоколи и справки за начислена енергия, изчислява дължимата цена и издава фактура по ал.2, вкл. коригира сметките за използвана от Крайния клиент електрическа енергия за изминал период. При грешка в отчитането на количествата електрическа енергия, установена в констативен протокол, предоставен от собственика на средствата за търговско измерване, Търговецът извършва корекция на сметката и изпраща в 7 (седем) дневен срок съобщение на Крайния клиент за дължимите суми и сроковете за плащане, респективно за подлежащите на възстановяване суми.

(4) Цената, уговорена в индивидуалния договор за комбинирани услуги, не подлежи на промяна за срока на действие договора, освен с изрично писмено съгласие на страните или в случаите, предвидени в настоящите общите условия.

(5) Фактурата по ал.2 следва да съдържа следната информация: количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, дължимата сума за отчетената електрическа енергия и дължимата сума за предоставения достъп и извършения пренос на тази енергия по електропреносната и разпределителната мрежа, акциза, цена „задължения към обществото“, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС). Във фактурата задължително се посочва и датата, след която Търговецът може да преустанови доставката за Крайния клиент.

(7) В случай че Крайният клиент не заплати в срока, предвиден в настоящите Общи условия, каквато и да е дължима сума, съгласно издадени фактури, той дължи на Търговеца неустойка в размер на годишната лихва, определена като основен лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 лихвени пункта върху размера на забавеното плащане, изчислена за всеки ден забава.

 

Раздел VI

Прекратяване

 

Чл. 6. (1) Договорът за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия се прекратява при настъпване на някое от следните основания:

  1. по взаимно съгласие на страните в писмена форма;
  2. в хипотезите на ал.2 и ал. 3 по-долу.

(2) Всяка от страните имат право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие след изтичане на минималния срок на договора, определен в индивидуалния договор.

(3)  Търговецът има право едностранно да прекрати този договор с 14-дневно писмено предизвестие до Крайния клиент, в случай на неизпълнение на задължението на Крайния клиент за заплащане на дължимата цена за доставена електрическа енергия, вкл. суми за мрежови услуги и други дължими суми. Ако в този 14-дневен срок Крайният клиент заплати всички дължими суми договорът запазва действието си.

(4) В случаите по ал.2 или при наличието на неплатени дължими суми, Търговецът уведомява съответния оператор на мрежата, към която са присъединени обектите на Крайният клиент, с оглед преустановяване на снабдяването им с електрическа енергия.

(5) Независимо от сроковете на предизвестията за прекратяване на договора, в случай на изпратено от която и да било от страните предизвестие за прекратяване на договора, Търговецът следва да окаже необходимото съдействие на Крайния клиент във връзка с излизането му от стандартната балансираща група.

 

Раздел VII

Отговорност и неустойки

 

Чл. 7. (1) Търговецът не носи отговорност за измерването и периодичността на отчитане на средствата за търговско измерване, монтирани на обекта на Крайния клиент. Редът за измерване и периодичността на отчитане на електрическата енергия, проверката на средствата за търговско измерване и начина за коригиране на отчетените количества електрическа енергия се определят от съответния мрежови оператор, към който обектът/ите на Крайния клиент е/са присъединен/и.

(2) Търговецът не носи отговорност за причинени вреди на Крайния клиент, произтичащи от евентуални смущения, прекъсвания и спадове в напрежението, както и за всякакви отклонения от нормативните изисквания за качество на доставяната електрическа енергия, настъпили вследствие на неизправност на съоръженията за пренос и/или разпределение на електрическа енергия, аварийни и планови прекъсвания, оперативни превключвания и други. В този случай отговорността се носи от съответния оператор на електропреносната или електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите на Крайния клиент.

(3) Страните не си дължат обезщетения в случай на въвеждане на ограничителен режим съгласно Закона за енергетиката, временно прекъсване на пазара или ограничаване на количествата за доставка от страна на Оператора на електроенергийната система по реда и в случаите, посочени в Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за управление на електроенергийната система.

(4) Търговецът не носи отговорност за причинени вреди на Крайния клиент, произтичащи от преминаването му към доставчик от последна инстанция при прекратяването на този договор или при излизането му от стандартната балансираща група на Търговеца.

(5) Търговецът не носи отговорност за причинени вреди на Крайния клиент в случай на преустановяване на снабдяването с електрическа енергия поради неплащане на дължими суми към Търговеца съгласно този договор.

(6) Търговецът има право да изпрати заявление до съответния оператор на електропреносната или електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обекта/ите на Крайния клиент, за преустановяване на временно захранването с електрическа енергия на Крайния клиент при неизпълнение на задължението му за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка с Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия. Търговецът следва да уведоми предварително Крайният клиент в срок не по-късно от 5 работни дни относно временното прекъсване на преноса на електрическа енергия. Възстановяване на захранването на Крайния клиент се допуска при заплащане на всички дължими суми по Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия от страна на Крайния клиент, заедно с приложимите такси за преустановяване и възстановяване на захранването, определени от съответния мрежови оператор

(7) В случай на повече от 3 (три) закъснения от страна на Крайния клиент за заплащане на фактурираните суми, Търговецът има право да изпрати на Крайният клиент писмено предупреждение, че при последващо закъснение за заплащане на дължими суми Крайния клиент ще бъде задължен при получено писмено искане от Търговеца да представи депозит за обезпечаване точното изпълнение на задълженията си. В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на писменото искане на Търговеца, Крайният клиент се задължава да му предостави депозит, определен в размер на най-високото плащане за трите месеца, предхождащи последното закъснение, в това число дължимите от Крайния клиент суми за мрежови услуги, „задължения към обществото“, акциз, ДДС и др., съгласно действащите нормативни актове, като обезпечение за изпълнението на задължението на Крайния клиент за заплащане дължимите по договора суми. Депозитът се връща от Търговеца при прекратяването на договора след заплащане на всички дължими от него суми.

 

(8) Търговецът има право без уведомление и предизвестие до Крайния клиент да удовлетвори от предоставения по ал.7 по-горе депозит всяка своя претенция за дължими по Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия суми, в случай, че същите не са платени от Крайния клиент до 5 (пет) работни дни от датата на падежа им, включително за вземания за обезщетения и неустойки. В този случай, с изключение на случаите на прекратяване и разваляне на договора, Търговецът изпраща на Крайния клиент писмено искане за възстановяване размера на депозита в срок до 7 (седем) календарни дни.

(9) В случай, че Крайният клиент предприеме действия, които препятстват изпълнението на договора преди изтичането на минимални му срок, Крайният клиент дължи на Търговеца неустойка в размер на последната месечна дължима сума на Търговеца, умножена по оставащия брой месеци до настъпването на минималния срок на договора. Такива действия се считат: изискване от Крайният клиент на удостоверение за липса на задължения от Търговеца или иницииране на процедура по смяна на доставчика на електрическа енергия преди изтичането на минималния срок на договора. В този случай Търговецът издава удостоверение за липса на задължения на Крайният клиент след погасяване на стойността на дължимата неустойка.

(10) При поискване от страна на Крайният клиент на удостоверение за липса на задължения, което не обхваща задълженията на Крайния клиент по индивидуалния договора с падеж след датата на регистрацията на смяната на Координатора на балансираща група, същият се задължава до 14 – число на месеца, следващ месеца на прекратяване на участието в стандартната балансираща група да заплати задълженията си към Търговеца. Търговецът има право да поиска от оператора на електропреносната, съответно електроразпределителната, мрежа временно да преустанови преноса на електрическа енергия до Крайния клиент при неизпълнение на задължението за заплащане на дължимите суми в посочения срок. Търговецът следва да уведоми предварително Крайния клиент в срок не по-късно от 5 работни дни относно временното прекъсване на преноса на електрическа енергия.

(11) Страните не си дължат обезщетения в случай на форсмажорни събития, по смисъла на Търговския закон, като страната, която се позовава на форсмажорни събития следва да уведоми писмено насрещната страна в 7 /седем/ дневен срок от настъпване на събитието.

 

Раздел VIII

Допълнителни разпоредби

 

Чл. 8. (1) Страните се съгласяват, че всички уведомления и съобщения между тях ще бъдат разменяни на адреса на Търговеца и Крайния клиент, посочени в Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия.

(2)  В случай на спорове между страните относно този договор, спорните въпроси ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните.

(3) Ако страните не успеят да разрешат спорните въпроси относно договора чрез преговори по реда на ал. 2, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

(4) Условия, различни от определените в тези Общи условия се договарят в Договора за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия и се прилагат с приоритет.

(5) Търговецът има право едностранно да променя настоящите общи условия като изпрати писмено уведомление до всички Крайни клиенти и им предостави 14-дневен срок да изразят несъгласието си с промените. В случай че в предоставения срок Крайният клиент не възрази срещу промените, изменените Общи условия влизат автоматично в сила между страните.

(6) При промяна в цените на електрическата енергия на съответното електропреносно или електроразпределително предприятие за съответния район, в който е изграден и присъединен обекта/обектите на Крайният клиент, размерът на плащанията за месеца се определя, като се вземат предвид използваните от Крайният клиент през предходния месец количества електрическа енергия и дължимата цена, актуализирана съобразно процента увеличение на цената (по-високата от дневна или нощна цена, при съобразяване скалите на Крайния клиент, с изключение когато е приложима единствено една скала) на електрическата енергия на съответното електропреносно или електроразпределително предприятие, одобрено с решение на КЕВР и приложимо за съответното ниво на напрежение на Крайния клиент (битов или небитов). Крайният клиент дължи плащане на консумираната електрическа енергия при условията и сроковете в посочените в настоящите общи условия, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението.

Търговецът предоставя на Крайния клиент екземпляр от тези Общи условия при подписването на Договор за предоставяне на комбинирани услуги при общи условия срещу подпис на Крайния клиент. С полагане на подписа си Крайният клиент декларира, че е запознат с тях и ги приема без възражения.

Тези Общи условия влизат в сила за всички Крайни клиенти, считано от …………, 2017г.