Често задавани въпроси

[social-sharing-buttons]

Ако имам обекти на свободния пазар колко фактури ще получавам и какви?

За обектите, за които имате сключен договор с търговец за доставка на свободен пазар, ще получавате отделни фактури за договорените количества електроенергия от Вашия доставчик, както и фактура за предоставените мрежови услуги от Вашия мрежови оператор. Въпросните фактури биват издавани от различни юридически субекти на пазара на ел. енергия.
Съществува вариант търговецът да постигне споразумение с мрежовия оператор, така че да може фактурира и мрежовите услуги. Тогава ще получавате само една фактура, която да е обща за енергия и мрежови услуги, и ще заплащате само на търговеца си на ел. енергия.

Ако се снабдявам от ДПИ, трябва ли да заплащам и за мрежови услуги?

Всички клиенти на ДПИ трябва да заплащат дължимите суми за доставена ел. енергия, заедно с мрежови услуги, акциз и ДДС. Самите цени на мрежови услуги са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, съответно следва да се плащат в срок и от клиентите на ДПИ.

Как се уреждат взаимоотношения между клиент и ДПИ?

Отношенията между всеки клиент и ДПИ се уреждат чрез Общите условия, както и индивидуални стандартни договори.

След като веднъж изляза на свободния пазар, мога ли да се върна отново към регулирания?

Тези клиенти, имащи обекти на средно напрежение и закупуващи ел. енергия на свободен пазар, могат да бъдат снабдявани единствено от Доставчик Последна Инстанция в случай, че останат без доставчик на електроенергия по причини, които не зависят от тях. А за онези клиенти с обекти на ниско напрежение (включва битови абонати), законът е предвиждил възможността при заявено от тях желание да се върнат отново към регулирания пазар.

Кои са доставчиците от последна инстанция?

Лицензия за доставчик от последна инстанция притежават крайните снабдители на електроенергия и общественият доставчик, в лицето на „НЕК“ ЕАД.

Кой се води клиент на ДПИ?

Това е всеки един потребител – краен клиент, който е присъединен към мрежа със средно напрежение и не е избрал свой доставчик на свободния пазар или пък е останал без такъв доставчик по независещи от него причини.

Каква цена ще заплащам за всяка от тарифите – върхова, дневна и нощна?

Практиката на свободния пазар е клиентите да заплащат консумираната активна електрическа енергия само по една тарифа, определена на база предишна консумация на техните обектите (жилища и т.н.).

Кой определя цената на балансиращата енергия?

Цената на балансиращата енергия (което значи цена за излишък, както и цена за недостиг) бива определяна от Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

Каква е процедурата по извършване на смяна на доставчик?

Смяната на доставчик на електрическа енергия се администрира от мрежовия оператор, към когото е присъединен обекта и се инициира от клиента или нотариално упълномощено от него лице чрез подаване на заявление в клиентски център на ЕРП.

Какво е небаланс или дебаланс?

Небалансът представлява разликата между прогнозираното потребление и производство и след това реално отчетените цифри от уредите за търговско мерене (познатите електромери).

Какво представлява координаторът на балансиращата група?

Това е регистрирано при „ЕСО“ ЕАД лице, чиито функции са да администрира балансиращата група, да търгува балансираща енергия с ЕСО ЕАД, както и я да разпределя между участниците в групата с цел намаляване на евентуални икономически загуби.

Какво е „балансираща група“?

Балансираща група е съвкупност от търговски участници (които биват производители, потребители и търговци), които взимат общо участие на пазара на балансираща енергия, който се организира от „ЕСО“ ЕАД.

Какво е „пазар на балансираща енергия“?

Този пазар на балансираща енергия представлява организирана търговия с ел. енергия, чиято цел е да поддържа баланса между производството и потреблението в цялата електроенергийна система. Смисълът на балансирането е да сведе разликата (дебаланс) между самото производството на електроенергия и нейното потребление до минимум, което би довело до разходи по балансирането на цялата система. Не съществува метод, по който да се прогнозира потреблението с абсолютна точност, именно затова се изготвят почасови прогнози на дневна база, които да се подават в Държавния Електроенергиен системен оператор, управляващ цялата Електроенергийна система на България.

Колко често ще мога да сменям доставчика си на електроенергия?

Няма нормативни ограничения за това колко пъти един клиент може да сменя доставчика си за електрическа енергия. Всеки клиент може сам да прецени доколко му е необходимо да сменя доставчика си.

Как става прехвърлянето от един доставчик на друг? Трябва ли да уведомя мрежовия оператор?

Промяната на доставчика на ел. енергия се извършва както е описано в Правила за търговия с електрическа енергия и процесът се администрира от операторът на мрежата.

На свободния пазар, предварително ли трябва да обявя необходимото ми количество енергия?

Всички условия за доставката на енергията, включително и самото заявяване на енергия, се договарят с доставчика.

Излизането на либерализирания пазар значи ли, че ще плащам по-скъпо?

Цената на ел. енергията на свободния пазар бива определяна на пазарен принцип, според търсенето и предлагането. Според моментното състояние на пазарната конюнктура цената може да варира, намалявайки или увеличавайки се.

С други думи, доколко ще е изгодно зависи и от Вас самите.

Мога ли да остана без електричество в случай, че не успея да си избера доставчик на свободния пазар?

Ако клиент, който е присъединен към мрежа със средно напрежение, не е успял да си избере доставчик на свободния пазар до дата 01.10.2013 г., тогава той ще бъде снабдяван от т.нар. ДПИ (Доставчик от последна инстанция), докато не се намери друг доставчик. Снабдяването с електричество може да бъде прекъснато само в случай, че клиентът откаже сделка с ДПИ (по чл. 123; ал. 2 от ЗЕ), както и при наличието на чакащи задължения към доставчика, мрежовия оператор или и към двата.

Може ли друг търговец да осигури по-добри мрежови параметри на енергията?

По смисъла на Закона за енергетиката, разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес и се предоставя единствено от оператора на електроразпределителната мрежа. Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на мрежовите услуги.

Когато сменям доставчика си на електроенергия, сменям ли и доставчика на мрежовите услуги?

При промяната на доставчика на електроенергия не се сменя доставчикът на мрежови услуги. Клиентите си остават част от мрежата на досегашното си електроразпределително предприятие /ЕРП/, независимо кой е техният нов доставчик на ел. енергия. Във връзка с това, клиентите продължават да плащат на ЕРП за използването на мрежовите им услуги. Цените на мрежовите услуги биват определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (позната като КЕВР).

Ако се снабдявам с електроенергия на свободния пазар, тогава кой носи отговорността за качеството на захранващото напрежение?

Всички сигнали и изобщо въпроси относно качеството на захранването с ел. енергия трябва да се отправят към отговорното електроразпределително дружество, в чиято мрежа са записани обектите на потребителя.

Операторът на отговорната електроразпределителна мрежа е този, който осигурява непрекъснатостта на електроснабдяването, както и качеството на доставяната ел. енергия за всичките клиенти на своята лицензионна територия.

КЕВР ли ще определя цените на електроенергията на свободния пазар?

На свободния пазар цените на ел. енергия ще се определят на пазарен принцип, съответно се договарят между клиента и доставчика му. КЕВР регулира само цените на мрежови услуги.

Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички лицензирани търговци на ел. енергия имат регистрация пред “Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Техният пълен списък е публикуван на неговата интернет страница: https://tso.bg

Изборът на конкретен търговец може да се извърши след съпоставка на различни оферти, според потребностите на клиента.

Кои са предимствата за клиентите, ако закупуват електроенергия на либерализирания пазар?

Не административните механизми, а реалното търсене и предлагане са в основата на определянето на пазарни условия, което обуславя развитието на по-гъвкави предприемачески подходи.

Според количеството ел. енергия, което консумирате на годишна база, както и съотношението между дневна и нощна консумация, ще можете да получите по-ниска цена на енергията и да успеете да направите реални спестявания от сметките за електричество в частта за доставка.

Както на всеки един конкурентен пазар, така и на свободния пазар за ел. енергия клиентът има правото да си избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите собствени изисквания и потребности. А свободният пазар дава именно възможност за водене на преговори до постигане на ефективни решения.

Какво точно е „доставчик на електроенергия“?

Това е лицензирано дружество, чиято функция е да снабдява крайни клиенти с електроенергия, като това може да се случва по регулирани или по свободно договорени цени между дружеството и клиента.

Какво е либерализация на електроенергиен пазар?

При либерализацията на електроенергийния пазар, клиентът има възможност да избере поне един (а може и няколко) сред много доставчици на електрическа енергия, както и може свободно да договаря цените и условията на доставката. В условия на свободен пазар, търговията бива извършвана по свободно договорени цени, още преди момента на доставка, като количествата се търгуват на часова база. На свободен пазар също се извършват прогнозиране (т.е. предварително планиране на очакваното потребление на час) и балансиране (т.е. свеждане на разликата между прогнозното и реално отчетеното потребление до минимум, за да няма големи допълнителни разходи).