регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

Регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

Традиционно, от края на 19 век до ден днешен, държавата или нейните предприятия извършват доставката на електрическа енергия у нас.

В края на 90-те в Европейския съюз започва един постепенен процес на навлизането на частни доставчици на ел. енергия. От началото на въпросния процес досега са изминали около 20 години и въпреки това в много европейски държави (измежду които е и България) либерализирането на пазара на електроенергия далеч не е приключило.

От 2007 г. различни категории потребители поетапно получават достъп до свободния пазар. В началото това са само големите индустриални потребители, присъединени към преносната мрежа на високо напрежение. През 2013 г., след направените промени в Закона за енергетиката и въведждането на понятието „Доставчик от последна инстанция“, се създаде икономически стимул тези потребители да потърсят алтернативен доставчик на свободен пазар. Доставчик от последна инстанция е дружеството, което гарантира сигурността на доставките на ел. енергия до крайните потребители.

От 1-ви април 2016 г. в България съществуват едновременно и регулиран, и свободен пазар на електроенергия. Част от потребителите (представляващи домакинства и фирми, които консумират ток с ниско напрежение) все още закупуват електрическа енергия на цени, определени от енергийния регулатор (КЕВР). А останалите потребители (някои фирми, които консумират енергия с ниско напрежение, както и всички фирми, които консумират енергия със средно и високо напрежение)  закупуват енергията си вече от различни доставчици и, разбира се, на свободно договорени цени.

В изпълнение на националното законодателство, всеки един клиент на регулирания пазар може да премине към свободния такъв, след като изрично декларира своето желание за това. Останалите клиенти продължават да се снабдяват с електроенергия, както досега – по регулирани цени на КЕВР.

 

Готови ли сме да сменим доставчика си на електроенергия?

Вижте мнението на експертите – проф. Атанас Тасев и Илиян Василев в интервю от 5.07.2016г. – след 13-та минута.

 

Защо да изберем свободния пред регулирания пазар?

Основното, от което всеки един потребител се интересува, е каква ще бъде сметката в края на отчетния период, която ще трябва да заплати . Редица анализи, направени от търговци на електрическа енергия показват, че когато един стопански потребител се регистрира на свободен пазар, то той започва да спестява около 20% от ежемесечната си сметка за ел. енергия. Процентът на спестяване много зависи от това към кое електроразпределително дружество е присъединен обектът (например жилище) на клиента, от тарифността на мерене (дневна, както и нощна скала), предоставената му мощност до обектите и т.н.

На свободния пазар, на клиента е дадена гаранция, че ще плаща една и съща цена за енергия по време на цялата продължителност на неговия договор. Т.е., ако клиентът е сключил договор за една година с определена фиксирана цена с доставчик на свободен пазар, то той ще знае с точнонст каква цена за единица енергия ще трябва да заплаща по време на целия договорен срок. Доставчикът не може по свое усмотрение и едностранно да променя договорената за периода цена.

На регулирания пазар според закона КЕВР е упълномощена да изменя цените на всеки 3 месеца (чл. 31; ал. 1 от Закона за енергетиката). Така например – от януари 2014 г. до ноември 2015 г. КЕВР е променила общо 5 пъти цените на регулирания пазар за снабдяване на крайни клиенти на монополните доставчици. Резултатът от тези промени е, че цената на електрическата енергия на регулирания пазар се е увеличила между 15 и 20% (в зависимост от ЕРП, както и вида на електромерите и това дали клиентът бива битов или стопански). Тези мерки на регулатора не могат да засегнат клиентите на свободния пазар, чиито цени се уреждат с индивидуален договор с доставчика на електрическа енергия.

Свободният пазар предлага по-голям брой предимства за стопанските клиенти, отколкото на регулирания пазар, но в същото време крие и известни рискове. Най-съществените честите могат да бъдат подмамващо ниски цени, а в същото време скрити условия в договора и не особено добронамерени търговски практики.

Затова е важно клиентът да е добре запознат с условията, които предлага свободния пазар и да се увери преди да подпише своя договор в каква степен вписаните в договора клаузи съответстват на постигнатите споразумения в хода на преговорите.

 

Вижте мнението на Радослав Димитров в интервю на Димитър Вучев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria от 05.08.2016г.

https://m.investor.bg/energetika/472/a/r-dimitrov-potrebitelite-ne-poznavat-procesa-na-otvarianetna-energiiniia-pazar-222176/