Водещи фактори при смяна на доставчика на ток

Професионализмът и отговорността на търговците – водещи фактори при смяна на доставчика

Опцията за промяна на доставчика на електрическа енергия е вече факт както за стопанските, така и за битовите потребители. Настоящата регулирана цена на електроенергия, която е определена от КЕВР, може да се съпостави с цената, която предлага свободния пазар, дори на моменти може да бъде и по-ниска, и заради това битовите клиенти все още не се възползват масово от този вариант.

 

За един стопански клиент, ориентирал се към смяна на доставчика си и свободно договаряне на цените, пазарните цени мога да бъдат много по-изгодни от тези на регулиран пазар. При излизане на свободен пазар, стопанските клиенти, могат да спестят до 20% от обичайните си сметки за ток.

Почти 100% от подадените заявления за излизане на свободния пазар за територията на страната идват от стопански потребители на ел. енергия.

img-02

Малкият брой битови потребители, проявяващи интерес към излизане на свободен пазар, се дължи на недостатъчна информираност на клиентите за възможните варианти, които свободния пазар на електроенергия всъщност предоставя, както и на липсата на опции за проследяване и прогнозиране на потреблението, а не на последно място и липса на компетентност на потребителя и възможност да предостави достоверна информация за почасовото потребление в неговите обекти.

За да улеснят клиентите си, проявяващи интерес към излизане на свободния пазар на електроенергия, търговците на електрическа енергия създават отделни секции в сайтовете си, където се дава възможност за доста по-информиран избор при евентуалната смяна на доставчик на електроенергия с друг такъв. Правят се разяснения относно спецификата на свободен електроенергиен пазар, за процедурите по регистрирането за участване в него, както и за самата смяна на доставчик на електроенергия.

За да излезе на свободен пазар или за да смени доставчика си, клиентът съответно трябва да избере нов. Предварителната подготовка и добра информираност какви условия предлагат алтернативните доставчици, дават гаранция на клиентите, че изборът им ще бъде максимално полезен за тях. Важно е да се упомене, че когато потребителят излиза на свободния пазар, той може да се договаря само цената на снабдяване с електроенергия. Свободният пазар не дава опции за смяна оператора на електроразпределителната мрежа, може да се смени само търговецът на електроенергия. Клиентите на свободния пазар все още ще използват услугите на мрежовия оператор към който са присъединени, макар и да ползват услугите на друг търговец на енергия.

Цената за мрежовите услуги бива определяна от КЕВР. Тя се регулира и се заплаща към оператора на електроразпределителната мрежа.
Не съществуват нормативни ограничения относно това колко пъти един клиент може да сменя доставчика си на електрическа енергия. Всеки клиент напълно сам може да прецени потребностите си при евентуална смяна на доставчик на ел. енергия, в зависимост от условията, които получава от избрания доставчик. Единственото ограничение, ако може да се смята за такова е, че всяка промяна на свободен пазар се извършва от 1во число на този месец, който следва месеца на заявяване на услугата.

Заявяването на всяка услуга се регулира от закона за енергетика, Правилата за търговия с електрическа енергия, Инструкции и Наредби, които са общо достъпни и имат конкретни срокове, задължителни за всички участници на свободния пазар.

Търговците на електрическа енергия предлагат на своите клиенти извършването абсолютно безплатно, т.е. на тяхно име и за тяхна сметка, както регистрацията им на свободния пазар, като клиентът трябва само да им изготви нотариално заверено пълномощно от свое име. Преди подписване на договор с търговец на електрическа енергия, всеки потребител е желателно да разгледа внимателно предложените му оферти, точка по точка. Освен цената, трябва да се прегледати условията за доставка, по какъв начин се плащат сметките, броя фактури на месец и това как точно ще изглеждат, дали има и в какъв размер е неустойката за евентуално предсрочно прекратяване на договора. Услугата за подмяна на доставчик е безплатна и се извършва от отговорния оператор за съответната мрежа, но както при повечето договори, всеки различен търговец може да предвиди различна неустойка в случай на предсрочното прекратяване на договора за продажба на електрическа енергия от страна на потребителя.