Бизнес партньори на електроенергия | elbonusbg.com

Какви са правата ми на свободния пазар на електрическа енергия?

Бизнес партньори на електроенергия | elbonusbg.com
Няма законови ограничения за регистрация на свободен пазар на електроенергия. Изискването, поставено от регулатора е да няма неплатени просрочени задължения към настоящия доставчик и/ или мрежови оператор. Какви са правата на клиентите регистрирани на свободния пазар на електрическа енергия?

1. Имате право да се регистрирате на свободния пазар, да изберете и/ или смените своя доставчик на електрическа енергия. Клиентът може да избере нов доставчик и да подаде заявление за смяната му (между 1-во и 10-то число на месеца, предхождащ промяната). Заявяването на промяната при мрежовия оператор може да бъде направено както от представляващия клиента, така и от избрания нов доставчик , упълномощен с нотариално заверено пълномощно, като за това клиента не дължи такса. Доставката ой новия доставчик започва винаги от 1-во число на месеца.

2. По закон мрежовите оператори са задължени и отговорни за извършване на регистрацията на свободния пазар за клиенти пръсъединени към съответната мрежа. Условието да бъде извършена тази регистрация е клиентът да няма неплатени задължения към настоящия търговец и/ или мрежови оператор.

3. При положение, че нямате неплатени задължения, вероятност да останете без захранване с електрическа енергия, не съществува. При прекратяване на договора с доставчик на свободния пазар и ненаправен избор на нов такъв, захранването ви ще бъде извършвано от т. нар. Доставчик от Последна Инстанция. Това е лицензиран доставчикът, който снабдява с електрическа енергия на клиенти, които по различни причини не са изборали друг доставчик или избраният от тях доставчик е в невъзможност да извършва доставка по причини, независещи от крайния клиент.

Лицензии за дейността доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция притежават: „НЕК“ ЕАД; „ЧЕЗ Електро България“ АД; „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД; „Енерго-про Продажби“ АД и „ЕСП-Златни пясъци“ ООД

4. По всяко време имате право да поискате информация за консумираната от Вас електрическа енергия. Имате право да обжалвате измерванията, като това Ви право е законово регламентирано.

5. Докато трае процедурата по смяна на доставчик захранването с електрическа енергия не се прекъсва. Мрежовия оператор отговаря за качеството на енергията, то не зависи от избрания от вас доставчик. ЕРП имат задължения за подръжка на мрежата и отстраняване на авариите по нея, както и до момента.

6. При първоначалната регистрация на свободния пазар, клиентът има право да поиска информация за почасовата консумация на електрическа енергия /ако търговският електромер е с почасово мерене/ от мрежовия операнор, към чиято мрежа е присъединен обекта му и да получи тази информация в 5-дневен срок от датата на подаване на искането. Потреблението може да бъде поискана за период до две години назад преди датата, на която е отправено искането. Тази информацията се предоставя на клиента безплатно.

 

Удивителен знак | elbonusbg.comОсвен изброените права, клиентите, регистрирани на свободния пазар на електрическа енергия имат и редица предимства, а именно:

  • На първо място потребителя получава персонално отношение;
  • На свободния пазар клиента получава индивидуален договор с условия съобразени с неговите конкретни нужди;
  • Договаряйки директно с търговеца цена за потребената от него електрическа енергия, потребителят получава възможност да оптимизира /намали/ сметката си за нетна активна електрическа енергия;
  • С договора между потребител и търговец на свободен пазар се гарантира запазване на цената за нетна активна електрическа енергия за периода на на действие на договора, независимо от пазарните и изменения;
  • Търговецът извършва всички необходими дейности по регистрацията на потребителя на свободния пазар, без да бъде таксуван допълнително, при заявено от клиента желание;
  • Дейностите по прогнозиране, балансиране и всички необходими комуникации с ЕСО се извършват от търговеца без допълнителни такси за клиента.