Другите въпроси за либерализацията на енергийния пазар в България

Другите въпроси за либерализацията на енергийния пазар в България

2-2Във все по-честите дискусии за либерализацията в родната енергетиката, същата е определяна за панацея на лекуването на съществуващите милиарди тарифни дефицити в този сектор, постоянния растеж на енергийните цени, големите сметки за отопление през зимата и цялата енергийна бедност.

Разрешаването на тези проблеми се очаква да бъде постигнато чрез избора на нови доставчици, които ще предложат по-добри услуги и по-ниски цени.

Очакването, че след освобождаването на пазара за всички потребители, няма да съществуват вече регулирани цени; а след като тях ги няма, няма да я има и нуждата от енергийния регулатор, въобще не се оправдаха.

Истината се оказва, естествено, по-различна.

От 1-ви април 2016 г. всички потребители имат ефективно право свободно да избират своя доставчик на електрическа енергия. Факт е, че дори и всички потребители да упражнят своето право да изберат друг доставчик, то регулиран пазар с цени пак ще продължи да съществува, регулирани от държавата в лицето на КЕВР за ред дейности, които са най-вече свързани с мрежите на eлектроенергийната система и нейното оперативното управление. Единствено цената на активната нетна електрическа енергия може да бъде изцяло либерализирана, а нейния дял все повече е намалял през последните няколко години, в следствие най-вече на непазарните добавки, които произтичат от Европейската енергийна политика за насърчаването на производство на чиста енергия.

Либерализацията е сведена до избор на енерго-доставчик и договарянето на цена за нетната активна ел. енергия, обаче мрежовите услуги, което включва и меренето от търговските електромери /собственост на ЕРП/, все още ще бъдат извършвани от същите електроразпределителните дружества, които са го правили до този момент.

Поради монопол на мрежите и също непазарните добавки, няма как да отпадне ролята на енергийния регулатор, дори напротив – ще се задълбочава в новата обстановка на либерализация на пазара, излизаща от рамките на националната енергийна система.

Ако редовен битов потребител вземе решението, че повече не желае да се снабдява от текущия си доставчик – електроснабдителното дружество, към което е бил присъединен – и желае да стане Активен пазарен участник, как може това да се случи?

На първо място стои въпросът дали може едно българско домакинство да избере за свой доставчик АЕЦ “Козлодуй“?

Накратко, отговорът: Да! Но не директно; Да! Но не само!

Домакинствата бележат пренебрежимо малко потребление, което не им позволява да закупуват енергията си директно от производителя. Законът за енергетиката дефинира различни участници на свободния пазар. Те могат да бъдат търговци, доставчици или крайни снабдители, затова всеки бъдещ свободен битов потребител трябва да разбере, че бъдещият му свободно избран доставчик на енергия може да бъде само търговецът. Крайни снабдители оперират единствено на регулирания пазар.

Един друг проблем за малки и битови стопански потребители е тяхното непостоянно и почти невъзможно за прогнозиране потребление. Липсват почасови електромери за домакинства и малък бизнес. Липсва и по-евтиният им заместител – стандартизирани товарови профили, които да са одобрени от регулатора. Всичко това представлява проблем за либерализацията.

Няма как да пренебрегнем всички гореописани трудности и пречки, които категорично носят негативен финансов ефект при либерализацията на битовите и малките стопански абонати. Докато цените за тези потребители биват поддържани изкуствено на ниски нива чрез кръстосано субсидиране, което е за сметка на бизнеса, то няма как да се очаква, че битовите клиенти ще проявят интерес за участие на свободния. По-вероятно е това да ги притесни.

Още повече, че докато на свободния пазар бива предлагана енергия предимно от хиперпроизводителите като АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и ТЕЦ „Марица изток 2“, просто няма как да се говори за конкуренция между производители.

Трябва да се вземе предвид, че реформата в енергетиката преминава през сериозни структурни и пазарни промени, както и през по-високи цени за българските домакинства.